POLITYKA PRYWATNOŚCI MYSPORTS REWARDS GMBH

Wersja: 01-2024

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - "RODO" - informujemy poniżej, jakie dane osobowe przetwarza MySports Rewards GmbH (adres: Raboisen 6, 20095 Hamburg, Republika Federalna Niemiec) - “MySports Rewards" - podczas korzystania przez Ciebie z usługi MySports Rewards promowania aktywnego stylu życia - “Usługa” - i do jakich celów dane te wykorzystuje. Informujemy również o Twoich prawach z tym związanych. Użyte zwroty opierają się na sformułowaniach zawartych w RODO. 

Usługa, którą oferujemy poprzez naszą platformę internetową MySports Rewards - “Platforma” - stale się zmienia, podlega modyfikacjom technicznym i uzupełnieniom. Dlatego w pewnych odstępach czasu dostosowujemy informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Nie jesteś zobowiązany do zawierania z nami umowy i podawania swoich danych osobowych. Jednakże, aby móc świadczyć Ci naszą Usługę w pełnym zakresie, potrzebujemy przetwarzać Twoje dane osobowe. 

1. TWOJE PRAWA

Masz prawo do bezpłatnego uzyskiwania informacji o Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. 

Ponadto przysługują Ci następujące prawa:

  • Prawo dostępu - prawo do informacji o tym, jakie dane zostały zebrane i jak są przetwarzane;

  • Prawo do sprostowania - prawo do żądania zmiany danych osobowych, jeśli nie są one aktualne lub poprawne;

  • Prawo do usunięcia danych - prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • Prawo do przenoszenia danych - prawo do otrzymania danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub przekazania ich innemu administratorowi;

  • Prawo do sprzeciwu - prawo do wycofania udzielonej zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  • Prawo do złożenia skargi - prawo do złożenia skargi na nas do właściwego organu nadzorczego. W tym celu możesz skontaktować się z właściwym dla nas organem nadzorczym wskazanym poniżej lub również z organem nadzorczym w Twoim miejscu zamieszkania lub pracy.

Organem właściwym dla nas jest:

Komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji w Hamburgu 

Ludwig-Erhard-Straße 22, 20459 Hamburg

Tel.: 040 / 428 54 - 4040

Fax: 040 / 428 54 - 4000

E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Jeśli chcesz skorzystać z praw osoby, której dane dotyczą, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 8.1).

2. KIEDY, DLACZEGO I JAK ZBIERAMY TWOJE DANE I CO Z NIMI ROBIMY

Aby móc świadczyć Ci naszą Usługę, zapisujemy, przetwarzamy, przechowujemy, a w niektórych przypadkach udostępniamy osobom trzecim różne dane osobowe. Poniżej dowiesz się, które z Twoich danych przetwarzamy do jakich celów i w jakich okolicznościach je udostępniamy.

Dane osobowe to informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować konkretną osobę, takie jak np.: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia czy adres e-mail.

Zastosowaliśmy formę tabelaryczną, aby przekazać Ci informacje w sposób jak najbardziej przejrzysty i zrozumiały. Ze względu na różne rodzaje danych, podzieliliśmy je na kategorie.

2.1 Dane osobowe, które zawsze przetwarzamy, gdy korzystasz z naszej Usługi (nawet bez rejestracji)

Za każdym razem, gdy korzystasz z Usługi, nawet bez rejestracji, zbieramy następujące dane osobowe:

Kategoria danych WyjaśnienieŹródło danych
Informacje o urządzeniuDane dotyczące urządzenia łączącego się z naszą Usługą Sami użytkownicy
System operacyjny i odpowiadająca mu wersja lub inne identyfikatory urządzeniaGodzina, data i czas trwania dostępu do naszego serwisu, źródło dostępu, adres IP i pozostałe dane protokołów komunikacji (komputer lub typ urządzenia mobilnego, oprogramowanie lub typ przeglądarki, system operacyjny, wersja aplikacji i ustawienia językowe)Sami użytkownicy

O stosowaniu plików cookies informujemy szczegółowo w punkcie 3.

2.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w procesie rejestracji użytkownika

Aby móc korzystać z naszej Usługi, musisz się zarejestrować. W ramach procesu rejestracji musisz podać wymagane dane osobowe. Po udanej rejestracji otrzymasz konto użytkownika ("Konto MySports Rewards" lub "Użytkownik MySports Rewards App"). 

Przetwarzamy następujące pozostałe dane osobowe:

Kategoria danychWyjaśnienieŹródło danych
Dane dostępoweAdres e-mail, hasłoSami użytkownicy, MySports Rewards
Informacje użytkownikaImię, nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, oświadczenie o akceptacji Regulaminu MySports Rewards i Polityki Prywatności MySports Rewards, status pozostałych zgód, w tym do celów marketingowych, status e-maila weryfikacyjnegoSami użytkownicy, MySports Rewards

Wszystkie zbierane przez nas dane są przypisane do jasno określonych celów. Dane uzyskane podczas rejestracji przetwarzamy w celu identyfikacji Ciebie jako partnera umowy z nami, tj. w celu zawarcia umowy, uzasadniania łączącej nas umowy, zapewnienia jej realizacji oraz w określonym przypadku także w celu udostępniania Ci odpowiednich informacji z Twojego konta użytkownika. Ponadto weryfikujemy Twój adres e-mail w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom danych.

2.3 Dane osobowe, które zbieramy kiedy korzystasz z Usługi

Usługa pomaga Ci, jako zarejestrowanemu użytkownikowi, na bieżąco analizować dane o aktywności fizycznej i ogólnym poziomie aktywności. W związku z tym, oprócz danych wymienionych w punkcie 2.2, przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe:

Kategoria danych WyjaśnienieŹródło danych
Dane dotyczące aktywności sportowejWizyty i czas ich trwania w obiektach sportowych (poprzez dane geolokalizacyjne), aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, pozostałe dane o aktywnościSami użytkownicy; MySports Rewards

Przetwarzamy Twoje dane, aby ułatwić Ci określanie swojego statusu aktywności.

Wreszcie, przechowujemy dane w celu wypełniania wymogów prawnych (np. obowiązków przechowywania danych w zakresie prawa podatkowego i handlowego) lub w celu realizacji i ochrony roszczeń prawnych.

Jeśli korzystasz z Usługi jako zarejestrowany użytkownik, oferujemy Ci różne funkcjonalności w aplikacji, które mają na celu rejestrowanie Twojej aktywności. Przechowujemy dane dotyczące Twojej aktywności, aby móc w pełni zaoferować Ci usługi wynikające z łączącej nas umowy. 

W ramach łączącej nas umowy, będziemy wysyłać Ci wiadomości typu “push”, aby informować, przypominać, motywować i zachęcać Cię do realizacji celów i wyzwań. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości dostosowując ustawienia na swoim urządzeniu mobilnym.

Możesz tworzyć i dołączać do grup użytkowników MySports Rewards (tzw. "drużyn"). Jeśli zdecydujesz się przystąpisz do jednej lub więcej drużyn, informacje te zostaną zapisane na Twoim Koncie MySports Rewards jako Twoja wyraźna zgoda na przetwarzanie danych w tym zakresie. Ponadto przechowujemy datę i godzinę dołączenia do odpowiedniej drużyny. Rejestrujemy zarówno zaproszenia do drużyn wysyłane przez Ciebie innym użytkownikom, jak i zaproszenia wysyłane do Ciebie przez pozostałych użytkowników; wraz z przypisanymi do nich statusami akceptacji lub rezygnacji. W zależności od Twoich ustawień, pozostali uczestnicy drużyn, których jesteś członkiem, mogą widzieć Twoje imię i nazwisko, pseudonim lub inicjały oraz wyniki jakie osiągasz. 

Możesz także uczestniczyć - indywidualnie lub drużynowo - w konkursach i wydarzeniach opartych na aktywności sportowej (tzw. "wyzwaniach").  MySports Rewards prowadzi i publikuje w Usłudze tzw. listy wyników wyzwań z rankingiem uczestników i ich wynikami. Biorąc udział w wyzwaniach, udzielasz nam zgody na ujawnianie na listach wyników pozostałym uczestnikom danych dotyczących osiąganych przez Ciebie wyników, jak również danych dotyczących wyników drużyn, do których przynależysz, w tym ich pozycji rankingowej. 

Ponadto, w celu oceny i ciągłej poprawy naszych usług, tworzymy anonimowe zestawienia z wykorzystaniem danych dotyczących Twojej aktywności, wieku, płci oraz - jeśli w tego korzystasz - informacji o uczestnictwie w programach promowania aktywnego stylu życia organizowanych za pośrednictwem naszej Usługi na rzecz Podmiotów Partnerskich (podmiotów, które zawarły z MySports Rewards umowę o promowaniu aktywnego stylu życia).

Rejestrowane na Twoim Koncie MySports Rewards aktywności sportowe przeliczamy na punkty aktywności (tzw. “Activity Points”). Na ich podstawie określamy stopień realizacji stawianych Ci celów sportowych, miejsce na liście wyników wyzwań czy Twój ogólny poziom aktywności. Osiągając określone cele w ramach programów promowania aktywnego stylu życia, a także korzystając aktywnie z aplikacji MySports Rewards, masz możliwość zdobywania punktów premiowych (tzw. "STARS"). Punkty premiowe możesz wymieniać na atrakcyjne nagrody. Wszystkie te informacje są przechowywane na Twoim Koncie MySports Rewards.

W ramach Usługi przetwarzamy następujące dane osobowe:

Kategoria danych WyjaśnienieŹródło danych
Dane dotyczące umowyInformacje o wybranym pakiecie, rozpoczęciu umowy, opłacie za użytkowanie, adresie dostawy, miejscu zamieszkania, terminie płatności, zaległych płatnościach, rozwiązaniu umowy, statusie (aktywna/zawieszona/zakończona)Sami użytkownicy, MySports Rewards
Informacje o korzystaniu z usługiCzas używania, data i godzina, wykorzystane funkcje aplikacji, interakcja(e) z MySports Rewards i/lub innymi użytkownikami serwisu, informacje o wynikach, informacje o członkostwie w zespole, zgody i ich status, pozostałe dobrowolne informacje (nieobowiązkowe pola tekstowe)Sami użytkownicy, MySports Rewards
Dane dotyczące aktywnościWizyty i czas ich trwania w obiektach sportowych, pozostałe dane dotyczące aktywności obiektach sportowych lub na wolnym powietrzu uzyskiwane z różnych aplikacji zdrowotnych i fitness, jeśli ich przekazywanie zostało zatwierdzone przez użytkownika, Activity PointsSami użytkownicy, MySports Rewards, inne źródła zatwierdzone przez użytkownika
Punkty premiowe i nagrodyPunkty premiowe, data ustalenia punktów, data ważności, informacja o wygaśnięciu, wykorzystane punkty premiowe (rodzaj nagrody, liczba wykorzystanych punktów i czas ich wykorzystania)MySports, Rewards sami użytkownicy
Przekazywane treściTreści udostępniane przez MySports Rewards, takie jak w szczególności plany treningowe, wyzwania, wiadomości "push" informujące i motywujące użytkownika itp. Treści przekazywane przez innych użytkowników, jak w szczególności zaproszenia do drużyn itp. Treści dostarczane przez użytkownika, takie jak w szczególności uwagi i życzenia dotyczące Usługi oraz treści dostarczane innym użytkownikom, jak zaproszenia do drużyn itp.Sami użytkownicy, inni użytkownicy, MySports Rewards

Możesz przystąpić do programu promowania aktywnego stylu życia Podmiotu Partnerskiego (“Program Partnerski”) po podaniu w aplikacji MySports Rewards identyfikatora programu (“Program ID”), przekazanego Ci przez Podmiot Partnerski. Jeśli podmiot (np. Twój pracodawca) nie jest Podmiotem Partnerskim a chcesz zainspirować go do zostania nim, możesz przekazać nam prośbę utworzenia tymczasowego programu dla tego podmiotu. W tym celu również przetwarzamy poniżej wyszczególnione dane osobowe.

O ile korzystasz z Programu Partnerskiego, zobowiązaliśmy się w specjalnej umowie z Podmiotem Partnerskim, który objął Cię swoim programem, do przekazywania wiadomości o braku aktywności, tj. gdy nie uczestniczysz w tym programie przez pewien czas (zazwyczaj jeden miesiąc). Ponadto przekazujemy anonimowe zestawienia Podmiotom Partnerskim o aktywności uczestników ich programów, w celu umożliwienia im oceny efektywności tych programów.

Oprócz wyżej wymienionych danych, na potrzeby realizacji programów promowania aktywnego stylu życia, przetwarzamy następujące dodatkowe dane osobowe:

Kategoria danych WyjaśnienieŹródło danych
Informacje o użytkowniku Imię i nazwisko, adres e-mail (firmowy), numer telefonu, identyfikator programu (Program ID)Sami użytkownicy
Dane dotyczące programu / Programu PartnerskiegoInformacja o uczestnictwie (jest uprawniony / nie jest uprawniony), informacja o statusie w programie (jest wspierany /nie jest wspierany), poziom programu, wiadomości o braku aktywności Podmiot Partnerski, MySports Rewards

2.4 Dane osobowe, które przetwarzamy, gdy zlecasz nam import informacji o aktywności fizycznej z innych źródeł

W ramach naszej usługi możesz nam zlecić automatyczny import danych o Twojej aktywności fizycznej z różnych aplikacji zdrowotnych i fitnessowych, na przykład w celu uwzględniania tych danych w programach promowania aktywnego stylu życia, w których uczestniczysz oraz do określania Twojego poziomu aktywności. Musisz wyrazić zgodę na każde takie połączenie, abyśmy mogli importować dane.

Apple HealthKit

Korzystamy z pakietu oprogramowania HealthKit firmy Apple (Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA; "Apple"), który zarządza repozytorium danych dotyczących zdrowia i aktywności fizycznej na iPhonie i Apple Watch oraz, za wyraźną zgodą użytkownika, pozwala aplikacjom komunikować się z HealthKit Store w celu uzyskania dostępu i importu danych. Przetwarzamy następujące dane uzyskane za pośrednictwem HealthKit i Apple CoreMotion:

Google Fit

Korzystamy z Fit SDK firmy Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Jest to otwarta platforma, która pozwala użytkownikom kontrolować swoje dane dotyczące aktywności sportowej. Przetwarzamy następujące dane, które otrzymujemy za pośrednictwem Google Fit SDK za wyraźną zgodą użytkownika na wykonanie importu danych:

Health Connect

Korzystamy z Google Health Connect (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Jest to centralna platforma, na której użytkownicy mogą przechowywać, łączyć i udostępniać swoje dane z różnych smartwatchy i aplikacji zdrowotnych. Przetwarzamy następujące dane, które otrzymujemy za pośrednictwem Health Connect, za wyraźną zgodą użytkownika na wykonanie importu danych:

Strava

Korzystamy z serwisu Strava (Strava Inc. 208 Utah Street, San Francisco, CA 94103, USA). Strava to sieć społecznościowa z możliwością przechowywania aktywności sportowych. Przetwarzamy następujące dane, które otrzymujemy za pośrednictwem Strava, za Twoją wyraźną zgodą na wykonanie importu danych::

Garmin

Korzystamy z serwisu Garmin FitnessTracker firmy Garmin (Garmin Deutschland GmbH, Parkring 35, 85748 Garching). Stanowi on repozytorium danych o aktywności, kondycji i zdrowiu użytkowników urządzeń i oprogramowania Garmin. Przetwarzamy następujące dane, które otrzymujemy za pośrednictwem firmy Garmin, za Twoją wyraźną zgodą, w celu wykonania importu danych:

Fitbit

Korzystamy z serwisu Fitbit (Fitbit International Limited, 76 Lower Baggot Street, Dublin 2, Irlandia) do zbierania danych dotyczących aktywności, kondycji i zdrowia użytkowników urządzeń i oprogramowania firmy Fitbit. Przetwarzamy następujące dane, otrzymywane z Fitbit za Twoją wyraźną zgodą na wykonanie importu danych:

Polar

Korzystamy z serwisu Polar firmy Polar Electro Oy (Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finlandia) do zbierania danych o aktywności, kondycji i zdrowiu użytkowników urządzeń i oprogramowania firmy Polar. Przetwarzamy następujące dane, otrzymywane z Polar za Twoją wyraźną zgodą na wykonanie importu danych:

Kategoria danychWyjaśnienieŹródło danych
Dane o aktywnościRodzaj aktywności sportowej, godzina rozpoczęcia / zakończenia lub czas trwania aktywności, liczba wykonanych kroków, dystans, prędkość, spalone kalorie, źródło danych, trasa, dane geolokalizacyjne i pozostałe dane związane z aktywnością, jeśli zostały wybrane przez użytkownika w aplikacjach zdrowotnych i fitness.Aplikacje zdrowotne i fitness

W każdej chwili możesz odmówić dostępu do tych danych poprzez zmianę ustawień na Twoim urządzeniu mobilnym.

MySports

Korzystamy z serwisu MySports (MySports GmbH, Raboisen 6, 20095 Hamburg, Niemcy), aby uzyskać dane dotyczące wizyt w obiektach sportowych współpracujących z MySports ("Studia Partnerskie"). Przetwarzamy następujące dane, które otrzymujemy za pośrednictwem MySports za Twoją wyraźną zgodą na wykonanie importu danych:

Kategoria danychWyjaśnienieŹródło danych
Dane o aktywnościStudio Partnerskie, Check-ins (data i czas wejścia do Studia Partnerskiego), Check-outs (data i czas opuszczenia Studia Partnerskiego), Czas trwania wizyty w Studiu PartnerskimMySports

2.5 Dane osobowe, które przetwarzamy, gdy personalizujesz swoje konta użytkownika

W ramach personalizacji Twojego konto użytkownika przetwarzamy wszystkie dane osobowe, które nam podasz. Ponadto możesz zarządzać, zapisywać lub zmieniać swoje hasła. 

Gdy zamawiasz płatne kursy lub inne płatne usługi poprzez aplikację MySports Rewards, dokonujesz jednego lub więcej zakupów w aplikacji (tzw. “transakcje in-app”). Upoważniasz wtedy "App Store" lub "Google Play Store" do korzystania z danych osobowych i informacji dotyczących Ciebie w celu realizacji usługi (usług) płatności. MySports Rewards nie ponosi odpowiedzialności za tę część przetwarzania danych. Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez dany sklep można znaleźć w politykach prywatności tych sklepów.

Kategoria danychWyjaśnienieŹródło danych
Dane użytkownikaImię, nazwisko, data urodzenia, płeć, hasło, podpis cyfrowy, programy Podmiotów Partnerskich, powiązane aplikacje fitness, ustawienia prywatności (wyłączenia/włączenia anonimizacji), zdjęcieSami użytkownicy
Dane dotyczące płatności (o ile usługa jest płatna)Potwierdzenie pomyślnego przetworzenia zakupu - transakcji in-app - u wybranego dostawcy usług płatniczych / sklepu z aplikacjamiSami użytkownicy; sklep z aplikacjami

2.6 Dane osobowe, które przetwarzamy, gdy komunikujemy się z Tobą

Częścią Usługi jest kontakt z Tobą. Robimy to w szczególności w ramach realizacji naszej wzajemnej umowy, aby informować Cię o rezerwowanych usługach, innych świadczeniach lub odpowiadać na Twoje pytania. Ponadto możemy komunikować się z Tobą w celach marketingowych, badań rynku oraz poprawy naszych usług itp. Przetwarzamy następujące dane osobowe:

Kategoria danych WyjaśnienieŹródło danych
Dane kontaktowe Adres e-mail, numer telefonuSami użytkownicy
Treść komunikatuw zależności od zainteresowań i potrzeb użytkownikaSami użytkownicy

2.7 Przetwarzanie danych do celów prawnych

W uzasadnionych przypadkach możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe przy rozwiązywaniu sporów prawnych lub w ramach postępowań wyjaśniających dotyczących przestrzegania zasad zgodności. Możemy również wykorzystywać je do egzekwowania zapisów umowy między Tobą a nami lub do spełniania żądań organów ścigania lub organów ochrony danych. W kontekście przetwarzania danych podejmujemy odpowiednie środki - w miarę możliwości - w celu ochrony Twoich praw i wolności. Ponadto przetwarzamy Twoje dane w związku z obowiązkami prawnymi, np. wynikającymi z przepisów prawa handlowego czy podatkowego, ustawy przeciwdziałającej praniu pieniędzy, jak również w związku z koniecznością wypełnienia innych wymogów regulacyjnych.

3. INFORMACJE O NASZYCH PLIKACH COOKIE

3.1 Definicja cookies i jakie wykorzystujemy

Używamy plików cookie do poprawy prezentacji i sposobu dostępu do zawartości naszej platformy internetowej. Plik cookie to plik tekstowy, który jest wysyłany do przeglądarki przez serwer internetowy. Plik ten zawiera adres URL odwiedzanej strony, czas wejścia na stronę oraz datę ważności pliku cookie. Z jednej strony używamy plików cookie do analizy jak użytkownicy korzystają z konkretnych obszarów naszej platformy, z drugiej umożliwiamy im zapisanie w pliku cookie osobistych ustawień, tak by miały zastosowanie w kolejnym wejściu na platformę. Do analizy preferencji użytkowników w korzystaniu z zawartości naszej platformy, tworzymy zbiorcze statystyki zachowań.

3.2 Pliki cookies podmiotów trzecich, z których korzystamy

W Platformie korzystamy z treści i usług stron trzecich, aby móc lepiej analizować i podnosić jakość naszych usług. W związku z tym poprzez pliki cookies tych podmiotów integrujemy ich treści lub usługi. Informacje o dostawcach plików cookie znajdują się pod linkiem: https://www.mysports-rewards.com/pl/pl/cookies.

3.3 Jakie masz możliwości

Przy pierwszym wejściu na naszą Platformę pojawia się baner informujący o stosowaniu plików cookies. Możesz zdecydować, czy i w jakim zakresie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookie. Ze Szczegółów dowiesz się, jakie pliki cookie stosujemy i będziesz miał możliwość odrzucenia stosowania niektórych z nich. Nie dotyczy to niezbędnych plików cookie, czyli takich, które zapewniają poprawne działanie naszej Platformy. Wykorzystanie plików cookies odbywa się zgodnie z Twoim wyborem. Jeśli nie akceptujesz plików cookies, możesz nie mieć możliwości korzystania z naszej Platformy w pełni.

Możesz również ustawić swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o otrzymaniu pliku cookie lub możesz skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu poprzez odrzucenie plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat obsługi plików cookies znajdziesz na stronach pomocy przeglądarki oraz np. na stronie internetowej: http://www.allaboutcookies.org/ge/.

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych nieuprawnionym podmiotom. Poniższej podsumowujemy komu i na jakich warunkach przekazujemy Twoje dane lub od kogo je zbieramy. Ponadto wyjaśniamy sytuację w odniesieniu do krajów, do których przekazujemy dane.

4.1 Wymiana danych z Podmiotami Partnerskimi w przypadku udziału w Programach Partnerskich, jak również publikacja danych na listach wyników przy uczestnictwie w wyzwaniach

Jak wyjaśniamy w punkcie 2.3, dane wymieniane są z Podmiotami Partnerskimi w celu umożliwienia Ci udziału w programach (sponsorowanego) promowania aktywnego stylu życia, organizowanych na rzecz Podmiotów Partnerskich. W związku z czym, wypełniając istniejącą między Tobą a nami umowę, podstawę prawną do wyżej wymienionego przetwarzania danych stanowi art. 6 (1) (b) RODO. Ponadto ujawniamy Twoje dane o wynikach uzyskiwanych w wyzwaniach (w tym pozycję na listach wyników) innym użytkownikom, za Twoją zgodą na publikację danych na listach wyników. Tu naszą podstawą prawną dla powyższego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4.2 Jakie inne podmioty trzecie (poza wymienionymi w punkcie 4.1) mają dostęp do danych osobowych

W ramach naszej działalności korzystamy z usług wybranych dostawców i udzielamy im ograniczonego i ściśle monitorowanego dostępu do niektórych naszych danych. Usługodawcy, których starannie wybraliśmy, działają wyłącznie na zlecenie MySports i są umownie zobowiązani do przestrzegania obowiązujących wymogów ochrony danych. Poniżej informujemy Cię o wszystkich naszych odbiorcach danych i powodach przekazywania im danych:

Odbiorca danychWyjaśnienie
UsługodawcyPodmioty trzecie, które wspierają naszą działalność gospodarczą poprzez np. świadczenie usług płatniczych, ocenę i optymalizację kampanii marketingowych, jak też poprzez dostarczanie spersonalizowanych reklam, rozwiązań i infrastruktury IT, czy zapewnienie bezpieczeństwa naszej działalności gospodarczej poprzez np. identyfikowanie i usuwanie usterek. Podstawą prawną przekazania danych osobowych jest umowa zawarta z danym usługodawcą w związku z. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Członkowie grupy MySports RewardsW ramach grupy przedsiębiorstw korzystamy z zasobów w sposób efektywny. W szczególności zapewniamy wzajemne wsparcie techniczne w celu możliwie bezbłędnego świadczenia usług, w celach analitycznych czy poprawy usług, wykrywania, zapobiegania i badania oszustw, jak również naruszeń ochrony danych. Podstawą prawną związanego z tym przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z daną firmą członkowską w związku z Art. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Organy ścigania / Egzekwowanie prawaUjawniamy dane osobowe, gdy jesteśmy do tego zobowiązani lub działamy we własnym interesie przy przeciwdziałaniu szkodom, dochodzeniu roszczeń czy odrzucaniu nieuzasadnionych roszczeń. Podstawą prawną przekazywania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.3 Do jakich krajów przekazujemy Twoje dane

Przetwarzamy Twoje dane przede wszystkim w Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Jednak niektórzy z wymienionych przez nas dostawców usług znajdują się poza UE i EOG ("państwo trzecie"). RODO stawia wysokie wymagania dotyczące przekazywania danych osobowych do tzw. państw trzecich. W przypadku niektórych państw trzecich Komisja Europejska uznała, że oferują one odpowiedni poziom ochrony danych (np. Szwajcaria, Kanada, Argentyna). W zakresie, w jakim przekazujemy dane do państwa trzeciego, dla którego taka decyzja o adekwatności nie istnieje, przekazanie danych odbywa się - o ile w niniejszej Polityce Prywatności nie określono inaczej - na podstawie umowy między nami a odpowiednim odbiorcą z zastosowaniem standardowych klauzul ochrony danych Unii Europejskiej oraz, w stosownych przypadkach, dalszych środków uzupełniających uzgodnionych z odbiorcą celem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

4.4. Specjalne traktowanie danych dotyczących aktywności i zdrowia

Dane dotyczące aktywności i zdrowia użytkownika, zdefiniowane w punkcie 2.4, nie są udostępniane stronom trzecim poza przypadkami zapewnienia świadczenia Usługi przez dostawców usług hostingowych lub udostępnienie jest wymagane przez organy ścigania i procesy prawne. W związku z tym dane nie są przekazywane platformom reklamowym, brokerom danych ani pośrednikom informacji.

5. PODSTAWY PRAWNE, NA BAZIE KTÓRYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Proces przetwarzania danychPodstawa prawna
Świadczenie Usługi (punkt 2.1) Przetwarzanie danych zbieranych podczas dostępu do naszej Usługi wchodzi w zakres działań przedumownych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ponadto służy ochronie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem MySports Rewards jest interes biznesowy polegający na zapewnieniu technicznie bezbłędnej i zoptymalizowanej usługi.
Rejestracja (punkt 2.2) Przetwarzanie danych służy do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem lub do przeprowadzenia działań przedumownych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ponadto służy ochronie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Programy promowania aktywnego stylu życia, Programy Partnerskie, ustalanie poziomu aktywności, (punkt 2.3) Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik ma prawo do odwołania zgody udzielonej MySports Rewards w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie musi zostać nam skutecznie zgłoszone. W przypadku cofnięcia zgody, MySports Rewards może kontynuować przetwarzanie danych osobowych jedynie w zakresie, w jakim MySports Rewards może oprzeć przetwarzanie na innej podstawie prawnej. Przetwarzanie danych służy wypełnianiu umowy z użytkownikiem lub realizacji działań przedumownych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ponadto służy ono ochronie naszych uzasadnionych interesów, jak również uzasadnionych interesów konkretnego Podmiotu Partnerskiego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub umowy zawartej między użytkownikiem a Podmiotem Partnerskim (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Z Podmiotami Partnerskimi zawieramy umowy zgodnie z art. 28 RODO. Ponadto przetwarzanie danych służy wypełnieniu obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) - np. wynikających z prawa handlowego, podatkowego czy wymogów nadzoru.
Import danych o aktywności, informacje z innych źródeł (punkt 2.4) Przetwarzanie danych odbywa się za zgodą użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Użytkownik ma prawo w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Odwołanie musi zostać nam skutecznie zgłoszone. W przypadku odwołania dalsze przetwarzanie danych, o których mowa, zostanie wstrzymane.
Personalizacja konta użytkownika (punkt 2.5) Przetwarzanie danych służy realizacji umowy zawartej z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Ponadto służy ono ochronie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Ponadto służy wypełnianiu obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), np. obowiązku identyfikacji, wymogów regulacyjnych.
Komunikacja (punkt 2.6) O ile komunikujemy się z użytkownikiem w związku z umową, przetwarzanie danych służy realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). O ile przedmiotem komunikacji są kampanie marketingowe, badania rynku lub ogólna poprawa jakości naszych usług, działamy wyłącznie na podstawie udzielonej nam zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik ma prawo w każdej chwili odwołać udzieloną nam zgodę ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie musi być skutecznie zgłoszone.
Cele prawne (punkt 2.7) Przetwarzanie danych służy wypełnieniu obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) - np. wynikających z prawa handlowego, podatkowego lub wymogów nadzoru. Ponadto przetwarzanie danych odbywa się w celu ochrony uzasadnionych interesów MySports Rewards lub podmiotów trzecich w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest egzekwowanie roszczeń prawnych lub ochrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami. Kiedy wykorzystujemy dane osobowe do uzasadnionych celów, zawsze ważymy interes użytkownika i jego prawo do ochrony danych z naszym prawami i interesami, jak również podmiotów trzecich.
Pliki cookie (punkt 3) Korzystanie z technicznie niezbędnych plików cookies do realizacji Usługi odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Pliki cookie, które nie są technicznie niezbędne do realizacji usługi, są stosowane wyłącznie za zgodą użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub odwołać swoją zgodę w naszej Platformie.

6. JAK CHRONIMY TWOJE DANE I KIEDY JE USUWAMY

6.1 Mechanizmy zapewniające ochronę danych

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, odpowiadające branżowym standardom, przy użyciu różnych technologii i procedur bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, utratą, zniszczeniem lub ujawnieniem.

W ramach naszych środków bezpieczeństwa korzystamy z technologii Secure Sockets Layer (SSL) w celu zabezpieczenia transmisji danych między naszymi systemami. Oznacza to, że wszystkie dane przesyłane między nami a Tobą, w tym dane wrażliwe, są szyfrowane podczas transmisji, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Twoje dane są zabezpieczane na poziomie pamięci masowej przy użyciu algorytmu szyfrowania Advanced Encryption Standard (AES)-256, będącego branżowym standardem szyfrowania danych. Zapewnia on poufność przetwarzania Twoich danych.

W celu dalszej ochrony Twoich danych, takich jak np. dane dotyczące zdrowia i kondycji fizycznej, stosujemy dodatkowe metody ochrony danych, takie jak pseudonimizacja i agregacja.

6.2 Usuwanie Twoich danych

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne. Dane dostępowe są usuwane, gdy przestają być potrzebne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że przepisy prawne przewidują dłuższe przechowywanie. Usuwamy Twoje dane osobowe na Twój wniosek. Jeżeli Twoje konto użytkownika będzie nieaktywne przez trzy lata, również je usuniemy.

Oprócz wyżej wymienionych zasad usuwania danych istnieją ustawowe okresy przechowywania, których również musimy przestrzegać. Na przykład dokumentacja podatkowa musi być przechowywana przez okres od sześciu do dziesięciu lat, a w niektórych przypadkach nawet dłużej. Konkretne okresy przechowywania różnią się w zależności od lokalnych wymogów prawnych. Dlatego pomimo Twojego wniosku o usunięcie danych, możemy nadal potrzebować zachować niektóre dane ze względów prawnych. W takim przypadku ograniczymy jednak dalsze przetwarzanie danych.

Wszystkie dane osobowe, które posiadamy, są objęte niniejszą Polityką Prywatności. 

7. JAK KORZYSTAMY Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Tworzymy i oferujemy aplikacje. Aplikacje te gromadzą i przetwarzają Twoje dane osobowe w bardzo podobny sposób jak strona internetowa. Za Twoją zgodą wysyłamy Ci wiadomości typu “push” z informacjami o usługach, z których korzystasz. Z instrukcji obsługi Twojego urządzenia mobilnego dowiesz się, jak zmienić ustawienia i jak aktywować lub zablokować otrzymywanie wiadomości typu “push”.

8. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

Administrator danych to podmiot, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych i który określa cele i sposoby ich przetwarzania.

8.1 Podmiot odpowiedzialny

MySports Rewards GmbH
Raboisen 6
20095 Hamburg
Niemcy

Zarząd: Till Kubelke, Wolfgang Herz
E-mail: privacy@mysports-rewards.com

8.2 Sprzeciw

Jeśli, zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, zamierzasz sprzeciwić się zbieraniu, przetwarzaniu lub przechowywaniu przez nas Twoich danych osobowych, prześlij swój sprzeciw pocztą elektroniczną na adres podany w punkcie 8.1. Z powodu Twojego sprzeciwu dalsze korzystanie z naszych usług może okazać się niemożliwe lub być poddane znacznym ograniczonym.

9. ZASTRZEŻENIE PRAWA DO MODYFIKACJI

Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest pod na stronie www.mysports-rewards.pl. Ponieważ zmiany prawa lub naszych procesów wewnętrznych mogą powodować konieczność zmiany Polityki Prywatności, zastrzegamy sobie prawo do tego. Zachęcamy do regularnego sprawdzania aktualnego brzmienia Polityki Prywatności.