MySports Rewards GmbH

REGULAMIN MYSPORTS REWARDS GMBH "MYSPORTS REWARDS"

Wersja: 01-2024

1. Zakres Regulaminu i postanowień o ochronie danych osobowych

1.1. MySports Rewards GmbH, Raboisen 6, Hamburg, Republika Federalna Niemiec, (zwana dalej "MySports Rewards") świadczy usługę promowania aktywnego stylu życia (zwaną dalej “Usługą”) podmiotom współpracującym (zwanym dalej "Podmiotami Partnerskimi") i ich pracownikom, jak również innym osobom fizycznym (zwanym dalej łącznie "Użytkownikami"). Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników Usługi MySports Rewards, która oferowana jest za pośrednictwem platformy internetowej MySports Rewards. MySports Rewards świadczy Usługę na czas nieokreślony, obejmuje ona w szczególności: 

i. funkcjonalności pozwalające Użytkownikom na wyznaczanie i ocenę własnych poziomów aktywności z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł rejestrujących aktywność fizyczną, 

ii. motywowanie Użytkowników do regularnej aktywności poprzez porady cyfrowe, organizowanie konkursów i wyzwań, przyznawanie punktów premiowych oraz odznaczeń itp. (zwane dalej "programem"),

iii. oferowanie Użytkownikom udziału w specjalnych programach promowania aktywnego stylu życia, organizowanych na zlecenie Podmiotów Partnerskich, które zawarły odpowiednie umowy z MySports Rewards (tzw. "Programach Partnerskich"),

iv. wykorzystywanie punktów premiowych (“STARS”) przez Użytkowników na nagrody oferowane przez MySports Rewards w specjalnym portalu z nagrodami ("nagrody").

Dalsze szczegóły Usługi zawiera punkt 4 niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne. Podmioty Partnerskie, jak i Użytkownicy mogą swobodnie decydować o korzystaniu z udostępnionego im zakresu Usługi. MySports Rewards zastrzega, że zakres Usługi może różny w przypadku różnych Użytkowników.

1.2. MySports Rewards udostępnia Usługę w aktualnej wersji i wyraźnie zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym czasie aktualizacji merytorycznych i technicznych. Aktualizacje dokonywane są w celu dostosowania Usługi do stanu techniki, optymalizacji wydajności, zwiększenia przyjazności dla Użytkownika, korekty błędów, uzupełnienia oraz jeśli aktualizacja wynika z powodów licencyjnych. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zainstalowania udostępnionych aktualizacji. Jeżeli Użytkownik nie przeprowadzi aktualizacji lub przeprowadzi je nieprawidłowo, MySports Rewards nie ponosi odpowiedzialności za powstałe wady. MySports Rewards ma prawo w każdej chwili - według własnego uznania - zawiesić dostęp w całości lub w części do bezpłatnych elementów Usługi, jak również zaprzestać świadczenia bezpłatnych elementów Usługi w całości lub w części. 

1.3. Usługa jest dostępna całodobowo. MySports Rewards dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność na poziomie 98 procent w skali miesiąca. Poziom ten nie obejmuje okresów czasowej niedostępności spowodowanej rutynową lub konieczną konserwacją, tworzeniem kopii zapasowych danych lub działaniami aktualizacyjnymi. Do poziomu dostępności nie są wliczane również przestoje, które wynikają z braku dostatecznych warunków technicznych po stronie Użytkownika; z usterek w ogólnej infrastrukturze telekomunikacyjnej lub za które odpowiedzialni są dostawcy transmisji danych, lub które wynikają z siły wyższej. 

1.4. Rejestracja Użytkownika, a następnie korzystanie z Usługi oznacza bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu w całości. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się z Regulaminem lub dowolną jego częścią, nie jest uprawniony do korzystania z Usługi. 

1.5. MySports Rewards przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności MySports Rewards GmbH - dostępnej na stronie internetowej www.mysports-rewards.pl - oraz w jej odnośnikach (łącznie dalej jako “Polityka Prywatności”). Polityka Prywatności wyjaśnia jakie rodzaje danych o Użytkowniku są zbierane i przetwarzane przez MySports Rewards. Polityka Prywatności nie jest częścią żadnej umowy pomiędzy MySports Rewards a Użytkownikiem i może podlegać zmianom. Dlatego Użytkownik powinien regularnie zapoznawać się z jej aktualną teścią. Korzystając z Usługi Użytkownik potwierdza, że przeczytał i akceptuje Politykę Prywatności. O ile w ramach Usługi dane osobowe Użytkownika przetwarza podmiot trzeci, obowiązuje także jego polityka prywatności, którą można znaleźć w serwisie tego podmiotu trzeciego. Jeśli pomiędzy MySports Rewards a podmiotem trzecim obowiązuje umowa o wspólnej odpowiedzialności, informacje o istotnej jej treści zawiera Polityka Prywatności.

1.6. Korzystanie z elementów Usługi dotyczących zdrowia (jak np.: planów treningowych, programów promowania aktywnego stylu życia czy wyzwań) odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Warunkiem korzystania z Usługi jest dobry ogólny stan zdrowia Użytkownika. W przypadku przebytych lub aktualnych schorzeń, zdecydowanie zaleca się Użytkownikowi uzyskanie porady lekarskiej przed rozpoczęciem korzystania z Usługi. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy Użytkownik może cierpieć na jedną lub więcej następujących chorób/dolegliwości/infekcji: choroby układu krążenia, płuc lub układu oddechowego, problemy z kręgosłupem i/lub stawami, choroby nerwowo-mięśniowe; jak i w przypadku zabiegów chirurgicznych lub innych ograniczeń zdrowotnych. Kobiety w ciąży lub matki karmiące piersią również powinny skonsultować się z lekarzem. 

2. Postanowienia ogólne

Poniższe postanowienia dotyczą wszystkich elementów Usługi. 

2.1. Użytkownik ma prawo do rejestracji, jeśli ukończył 16 lat. Jeśli Użytkownik jest poniżej tego wieku, zapewnia, że jego rodzic lub opiekun prawny zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności i je akceptuje. Jeśli użytkownik nie ukończył 18 lat, rejestracja i korzystanie z płatnych części Usługi (np. zakup treningów, odpłatnego pakietu Usługi) może odbywać się wyłącznie przy udziale rodzica lub opiekuna. Użytkownik może instalować i korzystać z Usługi w celach niekomercyjnych. Wszelkie oświadczenia składane przez Użytkownika mogą być składane wyłącznie w jego imieniu i wywołują skutki prawne wyłącznie w jego imieniu. 

2.2. MySports Rewards zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wykluczenia Użytkownika w przypadku naruszenia prawa, dobrych obyczajów lub niniejszego Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do przesyłania do MySports Rewards jak i podawania podczas korzystania z Usługi wyłącznie prawdziwych informacji (w tym w szczególności prawdziwych danych osobowych).

2.3. Informacje o podmiotach trzecich i ich usługach, które MySports Rewards podaje w ramach realizacji Usługi, pochodzą z ogólnie dostępnych źródeł lub są dostarczane przez podmioty trzecie samodzielnie. Podmioty te są odpowiedzialne za aktualizację informacji, które MySports Rewards rozpowszechnia na ich temat i temat ich usług w ramach Usługi. MySports Rewards dochowuje dużej staranności w realizacji Usługi, jednakże nie może zagwarantować poprawności i kompletności wszystkich informacji, z uwagi na zależność od podmiotów trzecich i innych ogólnie dostępnych źródeł informacji. 

Jeśli Usługa MySports Rewards zawiera hiperłącza (linki) do innych serwisów prowadzonych przez podmioty trzecie, mają one wyłącznie charakter poglądowy. MySports Rewards nie monitoruje na bieżąco tych serwisów i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, prawdziwość i aktualność.

2.4. Całe oprogramowanie stanowiące podstawę Usługi jest własnością MySports Rewards i/lub podmiotów trzecich i jest chronione prawem autorskim oraz odpowiednimi postanowieniami umownymi. Użytkownik może używać oprogramowania wyłącznie w zgodzie z umową i w celu korzystania z Usługi świadczonej przez MySports Rewards. 

2.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż dostęp lub korzystanie z Usługi lub jej części może odbywać się wyłącznie w celach zgodnych z prawem, uprawnionych i dopuszczalnych. Użytkownik nie będzie korzystał z Usługi lub jej części (ani pomagał osobom trzecim w korzystaniu) w sposób, który: 

i. narusza prawa MySports Rewards, innych Użytkowników lub osób trzecich; 

ii. jest obsceniczny, obraźliwy, zawiera groźby, zastrasza, nęka, jest obraźliwy na tle rasowym lub etnicznym, lub zachęca do zachowań niezgodnych z prawem, lub w każdy inny nieodpowiedni sposób; 

iii. zawiera nieprawdy, przeinaczenia lub mylące stwierdzenia; 

iv. ma na celu nielegalną lub niewłaściwą komunikację;

v. wiąże się z jakimkolwiek nieprywatnym korzystaniem z Usługi, chyba że za zgodą MySports Rewards.

3. Rejestracja Użytkownika

3.1. Zakładanie konta Użytkownika i świadczenie Usługi

Tylko zarejestrowani Użytkownicy mogą korzystać z Usługi. Aby się zarejestrować, osoba fizyczna podaje wymagane, prawdziwe dane o sobie w udostępnionym w tym celu w Usłudze specjalnym procesie rejestracyjnym. Na podstawie podanych danych tworzone jest konto Użytkownika, o ile nie istnieje już konto zawierające identyczne dane, a dane te muszą w Usłudze pozostać unikalne (jak adres email). W ramach procesu rejestracji Użytkownik powinien zaakceptować niniejszego Regulamin oraz Politykę Prywatności. Na końcu procesu ze względów bezpieczeństwa MySports Rewards wysyła email, w którym Użytkownik proszony jest o potwierdzenie rejestracji. Dopiero po pomyślnym potwierdzeniu proces rejestracji zostaje ukończony. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usługi po ukończeniu rejestracji i/lub po udanym zalogowaniu. MySports Rewards nie jest zobowiązany do udostępnienia Użytkownikowi Usługi, jeśli Użytkownik nie rejestrował się i/lub nie zalogował.

Dane konta Użytkownika i hasło muszą być traktowane jako poufne. Identyfikatory dostępu lub hasła nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Nie wolno używać identyfikatorów dostępu lub haseł osób trzecich. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania w związku z jego kontem Użytkownika. Jeżeli MySports Rewards ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że konto Użytkownika jest wykorzystywane bez upoważnienia, ma prawo zawiesić korzystanie z konta i zablokować konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia podejrzeń o nieuprawnione korzystanie. Konto Użytkownika nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

3.2. Przekazywanie informacji z wykorzystaniem konta Użytkownika

MySports Rewards może przesyłać Użytkownikowi na jego adres email powiązany z kontem Użytkownika istotne powiadomienia związane z Usługą oraz informacje, do których przekazania MySports Rewards jest prawnie zobowiązany. Ponieważ dane przechowywane na koncie Użytkownika są decydujące dla komunikacji między Użytkownikiem a MySports Rewards, Użytkownik powinien utrzymywać aktualne dane na swoim koncie. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie wyżej wymienionych powiadomień drogą elektroniczną, nie może korzystać z serwisu MySports Rewards. Powiadomienie o tym będzie miało skutek natychmiastowy.

3.3. Zamykanie konta Użytkownika

Użytkownik ma prawo w każdej chwili zamknąć swoje konto Użytkownika, rezygnując tym samym ze skutkiem natychmiastowym z prawa do korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik musi skontaktować się z MySports Rewards. Po zamknięciu konta Użytkownika wszystkie zamieszczone na nim treści zostaną usunięte lub zablokowane przez MySports Rewards - z zastrzeżeniem prawnych okresów przechowywania.

4. Usługa MySports Rewards

4.1. Funkcjonalności umożliwiające wyznaczanie i ocenę poziomu aktywności Użytkownika

MySports Rewards oferuje Użytkownikowi możliwość integracji danych dotyczących jego aktywności fizycznej z różnych źródeł. Użytkownik sam decyduje, z jakich źródeł pobierane są dane o aktywności. Może je otrzymywać od obiektów sportowych, z którymi Użytkownik pozostaje w stałym stosunku umownym - o ile istnieje odpowiednie porozumienie między obiektem sportowym a MySports Rewards lub między MySports Rewards a MySports GmbH (MySports GmbH, Raboisen 6, 20095 Hamburg, Niemcy). MySports Rewards nie jest stroną stosunku prawnego między Użytkownikiem a obiektem sportowym i nie przejmuje żadnych zobowiązań ani gwarancji w tym zakresie. Oprócz danych z obiektów sportowych, dane o aktywności fizycznej mogą pochodzić z innych źródeł (np. poprzez wykorzystanie danych geolokalizacyjnych lub połączenie z Usługą innych aplikacji fitness i urządzeń rejestrujących aktywność). Dane o aktywności Użytkownika przechowywane są na jego koncie Użytkownika.

4.2. Postanowienia dotyczące korzystania z Usługi

MySports Rewards oferuje różne możliwości w zakresie promowania aktywnego stylu życia, których celem jest motywowanie Użytkowników trenujących indywidualnie i/lub w grupach (zwanych dalej "drużynami") do regularnej aktywności sportowej oraz wspieranie wymiany informacji wśród drużyn. Promowanie aktywnego stylu życia odbywa się przez udostępnianie w Usłudze programów obejmujących wiele rodzajów sportów uprawianych przez Użytkowników oraz drużyny - zarówno w obiektach sportowych, klubach fitness, jak i na świeżym powietrzu. W szczególności promowanie aktywnego stylu życia opiera się na stawianiu Użytkownikom celów sportowych, organizowaniu zawodów / wyzwań indywidualnych i drużynowych, cyfrowych poradach, zbieraniu przez Użytkowników punktów aktywności oraz przydzielaniu im punktów premiowych, które mogą wymieniać na nagrody, przeznaczać na cele charytatywne itp.

Użytkownik może tworzyć, dołączać lub być zapraszany do drużyn, w zależności od wybranych przez siebie ustawień w Usłudze. Zaproszenia i przynależność do drużyn są rejestrowane na koncie Użytkownika.

MySports Rewards oferuje do wyboru różne programy promowania aktywnego stylu życia. Zawartość danego programu, kryteria aktywności do spełnienia, rodzaj i zakres uprawnień do punktów aktywności czy punktów premiowych oraz inne szczegóły zależą od definicji programu, w którym Użytkownik bierze udział. MySports Rewards ustala szczegóły i ogłasza je odpowiednio w Usłudze. 

Stopień spełniania kryteriów aktywności w ramach programów, w których Uczestnik bierze udział, ustalany jest na podstawie danych o aktywności sportowej rejestrowanych na koncie Użytkownika - uzyskiwanych przez MySports Rewards ze źródeł udostępnionych przez Użytkownika i połączonych w Usłudze. Ponadto członkowie drużyn mają możliwość uzyskania za pośrednictwem Usługi informacji o aktywności pozostałych członków ich drużyn oraz o wynikach grupowych rywalizujących ze sobą drużyn, w zależności od wybranych ustawień.

W ramach rozszerzenia opisanej powyżej możliwości MySports Rewards oferuje Podmiotom Partnerskim (jak np. przedsiębiorstwom) organizowanie Programów Partnerskich. W takim przypadku zamawiający Podmiot Partnerski określa, którzy Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z Programu Partnerskiego oraz w ramach jakiego pakietu. Podmiot Partnerski określa również moment, w którym kończy się prawo uczestniczącego Użytkownika do korzystania z Programu Partnerskiego. Podmiot Partnerski może otrzymywać od MySports Rewards anonimowe zestawienia o aktywności uczestniczących Użytkowników. Ponadto MySports Rewards może przekazywać tzw. "wiadomości o braku aktywności" Podmiotom Partnerskim, w programach których uczestniczący Użytkownik nie wykazuje żadnej aktywności przez określony okres czasu (zwykle jeden miesiąc).

4.3. Warunki korzystania z Usługi

4.3.1. Warunkiem korzystania z Usługi jest zarejestrowanie się Użytkownika w Usłudze. 

4.3.2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim możliwe jest w przypadku łącznego spełniania poniższych warunków:

i. Użytkownik zarejestrował się w Usłudze i podał w niej identyfikator właściwego programu Podmiotu Partnerskiego ("Program ID"), 

ii. nie wygasło (np. poprzez wypowiedzenie) prawo Użytkownika do korzystania z Usługi i/lub Programu Partnerskiego, oraz

iii. Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu tworzenia i wysyłania wiadomości o braku aktywności Podmiotom Partnerskim, w programach których uczestniczy i nie odwołał tej zgody wobec MySports Rewards.

4.3.3. Przed skorzystaniem po raz pierwszy z Programu Partnerskiego, Użytkownik musi wprowadzić w Usłudze identyfikator programu przekazany mu przez Podmiot Partnerski w celu potwierdzenia swojego upoważnienia do uczestnictwa. MySports Rewards informuje Podmiot Partnerski o zgłoszeniu uczestnictwa w Programie Partnerskim, podając nazwisko, imię, adres email i datę urodzenia Użytkownika oraz identyfikator programu. Jeśli Podmiot Partnerski poinformuje następnie MySports Rewards, że Użytkownik nie posiada uprawnień, MySports Rewards ma prawo zawiesić lub wykluczyć Użytkownika z uczestnictwa w tym programie do momentu wyjaśnienia tej kwestii. 

4.3.4. Prawo do korzystania z Usługi, w tym uczestnictwa w Programach Partnerskich jest rozwiązywalne, niewyłączne, niesublicencjonowalne i niezbywalne po stronie Użytkownika. Uprawnia ono danego Użytkownika do korzystania z Usługi zgodnie z obowiązującymi warunkami MySports Rewards. Poza prawami wyraźnie przyznanymi, Użytkownikowi nie przyznaje się żadnych praw do korzystania przez domniemanie lub w inny sposób.

5. Zdobywanie punktów aktywności, punktów premiowych oraz nagród

5.1. Przepisy ogólne

Użytkownik może zdobywać punkty aktywności i punkty premiowe tylko za swoje aktywności fizyczne, tj. wykonane przez niego osobiście i zgodnie z obowiązującymi zasadami. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o to, aby na jego koncie Użytkownika nie były zapisywane punkty aktywności i/lub punkty premiowe za aktywności osób trzecich lub aktywności wykonywane niezgodnie z zasadami. Jeśli Użytkownik dowie się o takich zapisach, musi niezwłocznie zadbać o ich usunięcie wraz z otrzymanymi za nie punktami aktywności i punktami premiowymi. 

Jedynie zdobyte przez Użytkownika punkty premiowe uprawniają do otrzymania nagród. Z kolei punkty aktywności są jedynie miernikiem poziomu aktywności i nie uprawniają Użytkownika do nagród.

5.2. Zasady umarzania punktów premiowych

Każdy Użytkownik może wymieniać zdobyte punkty premiowe - STARS - na nagrody. Warunkiem wymiany punktów na nagrody jest dostępność nagród oraz odpowiednia, wymagana liczba STARS. Obie te informacje ogłaszane są w Usłudze. Nagrody dostarcza MySports Rewards. Szczegóły można znaleźć w Usłudze. MySports Rewards nie ma wpływu na dostępność i jakość nagród od dostawców zewnętrznych. Oprócz punktów premiowych wykorzystanych do wymiany na nagrodę, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić podatki (np. VAT), a także wszelkie dodatkowe opłaty (np. koszty wysyłki). Mogą one być pokrywane posiadanymi punktami premiowymi. Informacje o wysokości dodatkowych kosztów podawane są w Usłudze. Punkty premiowe nie dają Użytkownikowi żadnych praw do roszczeń pieniężnych; wyklucza się wypłatę gotówki za zdobyte punkty premiowe czy otrzymanie za nie nagrody.

Wykluczone są roszczenia o przyznanie nagród wobec innych Użytkowników i/lub wobec Podmiotów Partnerskich.

5.3. Brak możliwości przenoszenia i obrotu punktami premiowymi / nadużycia

Zabroniona jest sprzedaż, wymiana, oferowanie na aukcji lub inne przekazywanie punktów premiowych osobom trzecim, chyba że dane działanie dzieje się za zgodą MySports Rewards. Zabronione jest również pośredniczenie w zakupie lub sprzedaży punktów premiowych, nabywaniu i wykorzystywaniu punktów premiowych uzyskanych w wyniku wyżej wymienionych działań. Użytkownik postępuje w sposób niewłaściwy, jeśli jego działania naruszają wyżej wymienione regulacje.

W przypadku prób niewłaściwego korzystania z punktów premiowych przez Użytkownika, MySports Rewards ma prawo odmówić ich realizacji; dotyczy to w szczególności wymiany takich punktów premiowych na nagrody. Ponadto pozostaje nienaruszone prawo MySports Rewards do wypowiedzenia umowy zgodnie z punktem 8 oraz prawo do dochodzenia dalszych roszczeń wobec Użytkownika, w tym odszkodowania. Jeżeli nadużycie dotyczy już otrzymanej przez Użytkownika nagrody, MySports Rewards ma prawo do określenia jej wartości pieniężnej brutto i obciążenia nią Użytkownika dopuszczającego się naruszenia. Ponadto MySports Rewards jest uprawniona do żądania odszkodowania w przypadku nadużycia, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Prawo to dotyczy również sytuacji, gdy Użytkownik w wyniku nadużycia lub nieprawidłowego zachowania wykorzysta więcej punktów premiowych, niż stan posiadania jego konta Użytkownika i w związku z tym wystąpi na jego koncie ujemny bilans punktowy. We wszystkich przypadkach przysługuje Użytkownikowi prawo do wykazania braku lub wyrządzenia mniejszej szkody.

5.4. Wygaśnięcie punktów premiowych

Jeżeli punkty premiowe nie zostaną wymienione na nagrody w ciągu 36 miesięcy od ich przypisania do konta Użytkownika, wygasają z końcem następnego miesiąca, chyba że MySports Rewards ogłosił w Usłudze dłuższe okresy ważności. MySports Rewards informuje Użytkownika o dacie wygaśnięcia oraz o liczbie punktów premiowych, których wygaśnięcie dotyczy zazwyczaj na miesiąc przed tą datą. MySports nie jest jednak do tego zobowiązany.

5.5. Zobowiązania podatkowe

Użytkownik zostaje niniejszym poinformowany, że jest odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich zobowiązań podatkowych i celnych wynikających lub będących w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi i oprócz terminowego składania odpowiednich deklaracji do organów podatkowych, musi również dokonywać odpowiednich płatności w należnej wysokości w terminach płatności. 

5.6. Wygaśnięcie prawa do korzystania z Usługi, ważność punktów premiowych

5.6.1. Prawo Użytkownika do korzystania z Usługi kończy się z chwilą gdy:

i. Użytkownik rozwiązuje umowę z MySports Rewards lub wyrejestrowuje się z Usługi, lub 

ii. MySports Rewards (wyłącznie) odbiera Użytkownikowi prawo do korzystania z Usługi, lub

iii. MySports Rewards rozwiązuje cały stosunek umowny z Użytkownikiem.

5.6.2. MySports Rewards odbiera Użytkownikowi prawo do korzystania z Usługi, w szczególności jeżeli Użytkownik będzie zalegał z zapłatą należnej opłaty za użytkowanie lub jej niebagatelnej części. To samo dotyczy przypadku Programu Partnerskiego, jeżeli MySports Rewards wypowie umowę z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Partnerskiego. Użytkownik - uczestnik Programu Partnerskiego - jest świadomy, że MySports Rewards zobowiązał się wobec Podmiotu Partnerskiego do wypowiedzenia Użytkownikowi prawa do uczestnictwa w Programie Partnerskim na wniosek Podmiotu Partnerskiego, którego program dotyczy. MySports Rewards nie weryfikuje, czy Podmiot Partnerski jest uprawniony do odebrania Użytkownikowi prawa do uczestnictwa i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia ze strony Podmiotu Partnerskiego wobec Użytkownika.

5.6.3. Z chwilą wejścia w życie wypowiedzenia lub wyrejestrowania z Usługi, Użytkownik traci prawo do uczestnictwa we wszystkich programach / Programach Partnerskich. 

5.6.4. Punkty premiowe zdobyte przez Użytkownika zachowują ważność przez okres 12 miesięcy po wygaśnięciu prawa do korzystania z Usługi, chyba że nastąpi wcześniejsze wygaśnięcie zgodnie z punktem 5.4.

6. Opłaty i dokonywanie płatności

MySports Rewards oferuje w ramach Usługi Użytkownikom różne odpłatne dodatkowe świadczenia lub pakiety, za które Użytkownik uiszcza za pomocą dostępnego systemu płatności wymaganą opłatę podczas zamawiania tych świadczeń i/lub pakietów usług. Opłata za pakiety należna jest miesięcznie w wysokości wybranego pakietu. Dłużnikiem opłaty za uczestnictwo Użytkownika jest sam Użytkownik. Opłata za pakiet jest płatna z góry na początku każdego miesiąca kalendarzowego. 

Użytkownik wybiera w Usłudze odpowiednie odpłatne świadczenie lub pakiet, a następnie uruchamia proces płatności poprzez naciśnięcie przycisku "Kup teraz". Naciskając przycisk, Użytkownik składa ofertę MySports Rewards. Niezależna, regulowana prawem firma świadcząca usługi płatnicze (zwana dalej "dostawcą usług płatniczych") zajmuje się technicznym przetwarzaniem płatności pomiędzy MySports Rewards a Użytkownikiem. Przetwarzanie płatności podlega zatem również warunkom użytkowania i polityce ochrony danych dostawcy usług płatniczych. W przypadku polecenia zapłaty Użytkownik ponosi koszty poniesione przez MySports Rewards z powodu braku wystarczających środków na koncie bankowym Użytkownika. Jeżeli Użytkownik zalega z płatnościami, MySports Rewards zastrzega sobie prawo do wstrzymania własnego świadczenia umownego.

7. Odpowiedzialność MySports Rewards

7.1. Dostępność Usługi

Użytkownik jest świadomy, że podczas korzystania z oprogramowania, komputerów i systemów telekomunikacyjnych mogą pojawiać się błędy lub przestoje. W związku z czym MySports Rewards nie gwarantuje ciągłości, bezpieczeństwa oraz bezbłędności Usługi. W szczególności MySports Rewards nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli dane z obiektów sportowych, Podmiotów Partnerskich, czy źródeł zewnętrznych nie zostaną przetworzone lub zapisane z powodu problemów technicznych.

7.2. Brak odpowiedzialności MySports Rewards za treści zamieszczane przez Użytkowników lub podmioty trzecie

7.2.1. MySports Rewards nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane, publikowane lub w inny sposób udostępniane innym przez Użytkowników lub podmioty trzecie, ani nie jest wydawcą takich treści. Dotyczy to w szczególności planów treningowych, danych o aktywności zbieranych przez obiekty sportowe od Użytkownika, czy linków do platform podmiotów trzecich. MySports Rewards nie może wykluczyć, że treści zamieszczane przez Użytkowników lub podmioty trzecie mogą być obraźliwe lub budzące sprzeciw i/lub niepoprawne, naruszać prawa osób trzecich, powodować szkody w komputerze lub sieci Użytkownika, lub być nielegalne czy niezgodne z prawem.

7.2.2. Jeżeli w ramach Usługi udostępniane są Użytkownikowi treści związane ze zdrowiem (np. plany treningowe itp.), to zawarte w nich wskazówki i wytyczne muszą być przez niego bezwzględnie przestrzegane, gdyż w przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń i/lub zagrożenia zdrowia. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wskazówek dotyczących zdrowia zawartych w punkcie 1.6. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności między wskazówkami zdrowotnymi a instrukcjami i poradami udzielanymi w ramach Usługi obowiązuje zasada ostrożności. Jeżeli Użytkownik korzysta z pomocy lub urządzeń do ćwiczeń i treningu, to na nim spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie, że te pomoce i/lub urządzenia działają prawidłowo i zostały w prawidłowy sposób zainstalowane lub ustawione.

7.3. Odpowiedzialność MySports Rewards za szkody wyrządzone Użytkownikowi

7.3.1. MySports Rewards ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika zgodnie z przepisami ustawowymi za umyślne lub rażąco niedbałe działania lub zaniechania ze strony MySports Rewards.

7.3.2. W przypadku lekkiego zaniedbania MySports Rewards odpowiada jedynie za szkody wyrządzone Użytkownikowi, jakie można przypisać istotnym naruszeniom obowiązków, które zagrażają osiągnięciu celu umowy lub których wypełnienie stanowi warunek prawidłowego wykonania umowy. Odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy. Dotyczy to wszystkich roszczeń odszkodowawczych, bez względu na podstawę prawną, w tym roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych.

7.3.3. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadkach obowiązkowej odpowiedzialności prawnej (na przykład na podstawie prawa o odpowiedzialności za produkt), w przypadku szkód spowodowanych uszczerbkiem na życiu, ciele, zdrowiu lub w przypadku szkód objętych gwarancją udzieloną przez MySports Rewards. W zakresie, w jakim odpowiedzialność MySports Rewards jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, personelu, współpracowników, przedstawicieli i osób działających w zastępstwie MySports Rewards. 

8. Wypowiedzenie umowy

8.1. Prawo do wypowiedzenia umowy przez Użytkownika

Użytkownik ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę zawartą z MySports Rewards na korzystanie z Usługi poprzez zamknięcie konta Użytkownika lub wypowiedzenie umowy w formie tekstowej (w tym email). Do zamknięcia konta Użytkownika stosuje się punkt 3.3 niniejszego Regulaminu. W przypadku rozwiązania stosunku umownego w trakcie bieżącego miesiąca, Użytkownik nie ma prawa do pełnego lub proporcjonalnego zwrotu opłaty za korzystanie z Usługi, uiszczonej przez niego zgodnie z punktem 6 za dany miesiąc. Zabrania się Użytkownikowi korzystania z Usługi lub udostępniania jej osobom trzecim po rozwiązaniu umowy.

8.2. Prawo do wypowiedzenia umowy przez MySports Rewards

MySports Rewards ma prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z Użytkownikiem w całości lub w części (np. wypowiedzenie tylko prawa do uczestnictwa w Programie Partnerskim) w formie tekstowej z jednodniowym okresem wypowiedzenia do końca miesiąca kalendarzowego. Ponadto MySports Rewards ma prawo do zaprzestania świadczenia bezpłatnych elementów Usługi w całości lub w części w dowolnym momencie.

8.3. Wypowiedzenie z ważnego powodu

Prawo do rozwiązania umowy z ważnego powodu przysługuje obu stronom. W przypadku poważnych naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, MySports Rewards jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszenia warunków - chyba że odpowiednie regulacje prawne zwalniają MySports Rewards z tego wymogu.

8.4. Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy

Wypowiedzenie umowy przez MySports Rewards jest zazwyczaj wysyłane pocztą elektroniczną na adres email powiązany z kontem Użytkownika. W tym zakresie zastosowanie ma postanowienie zawarte w punkcie 3.2 niniejszego Regulaminu.

9. Odstąpienie od umowy, umowy kupna odpłatnych świadczeń i pakietów

9.1. Prawo do odstąpienia

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy, kupna odpłatnych świadczeń i pakietów w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować MySports Rewards o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Użytkownik musi wysłać oświadczenie na następujący adres:

MySports Rewards GmbH
Raboisen 6
20095 Hamburg 
Niemcy

move@mysports-rewards.com 

Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, że powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy zostanie wysłane przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.2. Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli Użytkownik skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, MySports Rewards zwróci otrzymane płatności najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym MySports Rewards otrzymał oświadczenie odstąpienia od umowy. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, którego Użytkownik użył do zakupu, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną naliczone opłaty z tytułu tego odstąpienia.

9.3. Wygaśnięcie prawa odstąpienia od umowy

MySports Rewards informuje, że prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy wygasa, jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na zrealizowanie usługi kupna (dostarczenie treści cyfrowych) przez MySports Rewards przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Poprzez naciśnięcie przycisku "Kup teraz" Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie przez MySports Rewards realizacji umowy kupna na wybrane płatne świadczenia i pakiety Usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

9.4. Zwrot częściowy wartości

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie realizacji umowy w okresie prawa odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany do zapłaty wartości wykonanej części umowy, proporcjonalnie do czasu skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Świadczenie Usługi podlega Regulaminowi obowiązującemu w momencie korzystania z niej. Jeśli Użytkownik posiada konto Użytkownika i pod warunkiem, że nie jest bezzasadnie pokrzywdzony przez zmianę, MySports Rewards ma prawo do zmiany Regulaminu w całości lub w części w dowolnym momencie z następujących ważnych powodów: ze względów prawnych lub regulacyjnych; ze względów bezpieczeństwa; w celu dalszego rozwoju Usługi lub poprawy użyteczności, jak również dodawania nowych funkcji; w celu uwzględniania postępu technicznego i wprowadzania poprawek technicznych oraz zapewnienia funkcjonowania Usługi w przyszłości. W przypadku zmiany Regulaminu, MySports Rewards powiadomi o tym Użytkownika (por. punkt 3.2) z odpowiednim wyprzedzeniem i poinformuje go o przysługujących mu prawach (por. punkt 3.3). Jeśli zmiana okaże się z jakiegokolwiek powodu nieważna, bezskuteczna lub niewykonalna, nie wpływa to na ważność i wykonalność pozostałych zmian lub warunków. Niezależnie od tego MySports Rewards zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Usłudze w dowolnym momencie.

10.2. Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) i kolizji praw. We wszystkich sprawach dotyczących MySports Rewards wyłączną jurysdykcję mają sądy okręgu sądowego Hamburga, o ile jest to dopuszczalne. W szczególności w odniesieniu do Użytkownika bez miejsca jurysdykcji w Niemczech lub w innym państwie członkowskim UE, lub który przenosi swoje stałe miejsce zamieszkania do kraju poza UE po wejściu w życie niniejszego Regulaminu, lub którego miejsce zamieszkania lub aktualne miejsce pobytu jest nieznane w momencie wnoszenia powództwa, miejscem jurysdykcji pozostaje Hamburg. O ile Użytkownik jest konsumentem mającym miejsce zamieszkania w UE, będzie on również korzystał z ochrony na podstawie obowiązujących przepisów prawa kraju jego zamieszkania. Może on zdecydować się na dochodzenie roszczeń w związku z niniejszym Regulaminem wynikających z norm ochrony konsumentów zarówno w Niemczech, jak i w państwie członkowskim UE, w którym mieszka. Wszelkie sprawy pomiędzy Studiami Partnerskimi, Podmiotami Partnerskimi a Użytkownikiem podlegają jurysdykcji uzgodnionej pomiędzy tymi stronami. 

10.3. Komisja Europejska udostępnia platformę do Internetowego rozstrzygania sporów (ODR). Platformę tę można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/odr. MySports Rewards wyraźnie wyklucza alternatywne metody rozwiązywania sporów zgodnie z dyrektywą 2013/11/UE. Adres email MySports Rewards to move@mysports-rewards.com. MySports Rewards nie zamierza ani nie jest zobowiązany do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim. 

10.4. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieważne, bezskuteczne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Nieważne, unieważnione lub niewykonalne postanowienie zostanie ponownie zinterpretowane w taki sposób, aby osiągnąć zamierzony cel, zgodny z przeznaczeniem tego postanowienia.